BraveBoys online creative studio

Algemene voorwaarden

Gedeponeerd op 01-01-2024

Artikel 1
Definities
1. BraveBoys: BraveBoys (creative studio) & EquixCloud (clouddiensten), gevestigd aan Prinsenhof 9, 3481 HA te Harmelen.
Kvk nummer 65900464, hierna te noemen: ‘BraveBoys’;
2. Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve van wie BraveBoys diensten zal verrichten;
3. Opdracht: Iedere opdracht tot het verrichten van diensten en opdrachten ten behoeve van de Opdrachtgever, waaronder begrepen elke wijziging of aanvulling op de betreffende opdracht, alsmede alle (rechts-) handelingen ter voorbereiding en uitvoering daarvan;
4. Producten: alle zaken die het onderwerp zijn van een Overeenkomst zoals, maar niet beperkt tot, software, databases en websites alsmede voorlopige en/of definitieve ontwerpen, formats etc. die al dan niet voorlopig als tussen-, deel-, of eindresultaat van de Overeenkomst door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld;
5. Diensten: alle dienstverlening die het onderwerp is van een Overeenkomst zoals, maar niet beperkt tot, programmeringswerkzaamheden, ontwerpen, ontwikkelen, beheren, het uitvoeren van service van websites en databases, hosting, projectmanagement, advies omtrent de promotie van website alsmede alle aanvullende en ondersteunende diensten op dit gebied;
6. Algemene voorwaarden: Onderhavige leverings- en betalingsvoorwaarden;
7. Overeenkomst: de Overeenkomst die tot stand komt tussen BraveBoys en de Opdrachtgever;
8. Schriftelijk: hieronder wordt mede verstaan per e-mail.
9. Werkdagen: Normale Nederlandse werktijden (07:30-17:30) en dagen (maandag t/m vrijdag) uitgezonderd nationale feestdagen.
10. Bug: een fout in een computerprogramma of websites waardoor het zijn functie niet geheel volgens specificatie vervult. Praktisch alle programma’s van enige omvang bevatten bugs, maar de meeste worden niet als storend ervaren of treden alleen onder bijzondere omstandigheden op.
11. Broncode: computerprogramma in leesbare vorm. De broncode bevat de programma-instructies beschreven door de programmeur(s).


Artikel 2
Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen tussen BraveBoys en Opdrachtgever, waaronder mede begrepen alle aanbiedingen en offertes.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met BraveBoys, voor de uitvoering waarvan door BraveBoys derden dienen te worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
4. Een eventuele afwijking van deze algemene voorwaarden kan slechts per opdracht schriftelijk worden overeengekomen tussen BraveBoys en Opdrachtgever. Indien er bij enige opdracht sprake is van een dergelijke afwijking, dan kan Opdrachtgever zich bij latere opdrachten nimmer op deze afwijking beroepen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. BraveBoys en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8. BraveBoys behoudt zich te allen tijde het recht voor deze algemene voorwaarden aan te vullen en/of te wijzigen.
9. Van toepassing is steeds de meest recente versie van deze algemene voorwaarden, c.q. de versie die gold ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.


Artikel 3
Offertes & Aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van BraveBoys zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien in het aanbod een aanvaardingstermijn is opgenomen, is BraveBoys slechts aan de offerte gebonden als BraveBoys het aanbod binnen de gestelde termijn schriftelijk heeft bevestigd.
2. BraveBoys kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht BraveBoys niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5. Indien in een offerte of aanbieding door BraveBoys een inschatting wordt gemaakt van de omvang van de opdracht en het aantal hieraan te besteden uren, kunnen aan genoemde inschatting door Opdrachtgever geen rechten worden ontleend.
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.


Artikel 4
Totstandkoming overeenkomst
1. De overeenkomst van opdracht tussen BraveBoys en Opdrachtgever ontstaat door mondelinge en/of schriftelijke aanvaarding door beide partijen.
2. Indien de Opdrachtgever nalaat om het aanbod schriftelijk te aanvaarden, maar er toch mee in stemt dat BraveBoys start met het uitvoeren en/of de Opdrachtgever meewerkt aan de uitvoering, dan zal de inhoud van de offerte of prijsopgave als overeengekomen gelden.
3. In geval van een bestelling via de website van BraveBoys ontstaat de overeenkomst op het moment van verzenden van het bestelformulier door Opdrachtgever. Na ontvangst van het bestelformulier zal BraveBoys Opdrachtgever een bevestiging van het ontstaan van de overeenkomst doen toekomen.
4. De overeenkomst tussen BraveBoys en Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
5. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is BraveBoys daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij BraveBoys uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de afwijking.
6. BraveBoys behoudt zich te allen tijde het recht voor een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.


Artikel 5
Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering & wijziging of overdracht
1. Indien voor de uitvoering van de opdracht een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever BraveBoys derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. BraveBoys dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
2. BraveBoys zal zich tot het uiterste inspannen om de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. BraveBoys kan echter nimmer worden geacht een resultaatsverbintenis te zijn aangegaan.
3. BraveBoys heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door hiertoe gekwalificeerde derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
4. Indien door BraveBoys of door BraveBoys ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten.
5. BraveBoys is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
6. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan BraveBoys de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en betaald.
7. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan BraveBoys aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan BraveBoys worden verstrekt.
Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan BraveBoys zijn verstrekt, heeft BraveBoys het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/ of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan BraveBoys ter beschikking heeft gesteld. BraveBoys is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat BraveBoys is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens. Indien BraveBoys bij de uitvoering van de overeenkomst extra werkzaamheden dient te verrichten dan wel schade leidt als gevolg van enig handelen of nalaten van een door opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde(n), dan is opdrachtgever gehouden om de kosten en/of de schade aan BraveBoys te betalen respectievelijk te vergoeden.
8. Indien de overeenkomst tussentijds dient te worden aangepast of gewijzigd, dan komen deze aanpassingen of wijzigingen pas tot stand indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door beide partijen zijn aanvaard.
9. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is BraveBoys gerechtigd tot verhoging van de tarieven tijdens de duur van de overeenkomst. BraveBoys zal Opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst op grond van genoemde prijsstijging te ontbinden, tenzij deze prijsstijging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet, of deze prijsstijging zich voordoet na een periode van drie maanden gerekend vanaf het moment van totstandkoming van de overeenkomst.
10. In geval van een overeengekomen vaste prijs, is BraveBoys gerechtigd deze prijs aan te passen indien de geschatte omvang van de opdracht dermate afwijkt van de daadwerkelijke omvang, dat in alle redelijkheid niet van BraveBoys mag worden verwacht de opdracht tegen de overeengekomen prijs uit te voeren. BraveBoys zal Opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.
11. BraveBoys is als opdrachtnemer gerechtigd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde, met inbegrip van alle bijbehorende rechten en plichten zoals vermeld in deze algemene voorwaarden en, indien van toepassing, overige overeenkomsten.


Artikel 6
Beëindiging; opzegging; ontbinding & opschorting van de overeenkomst
1. Indien en zodra de overeenkomst tussen BraveBoys en Opdrachtgever tot stand is gekomen, is deze onherroepelijk en zijn partijen gebonden aan de overeengekomen afspraken.
2. Een Overeenkomst tussen BraveBoys en Opdrachtgever waarvoor geen nadere duur en/of bepaalde periode is overeengekomen geldt als overeenkomst van bepaalde duur en kan door BraveBoys worden opgezegd.
3. Beide partijen zijn gerechtigd de overeenkomst tussentijds schriftelijk en gemotiveerd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 (twee) maanden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
4. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door BraveBoys wegens redenen die niet toerekenbaar zijn aan Opdrachtgever, kan BraveBoys in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor BraveBoys extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij BraveBoys anders aangeeft. Tot het moment van volledige betaling is BraveBoys gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten en/of de broncode onder zich te houden.
5. Indien een overeenkomst waarvoor een vaste prijs is overeengekomen tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, is BraveBoys gerechtigd het volledige bedrag van de overeengekomen prijs aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
6. Indien de Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde duur, dan wordt die Overeenkomst na afloop hiervan stilzwijgend verlengd met een periode van minimaal 1 (een) jaar (12 maanden). Een Partij heeft ten alle tijden het recht na deze verlenging, de overeenkomst voor de eerstvolgende periode op te zeggen, hiervoor geldt een opzegtermijn van 2 (twee) maanden.
7. BraveBoys is gerechtigd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, indien na het sluiten van de overeenkomst BraveBoys ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van BraveBoys kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
8. BraveBoys is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van BraveBoys kan worden gevergd, waaronder mede wordt verstaan het zich niet houden aan de in deze algemene voorwaarden genoemde algemene en bijzondere verplichtingen door Opdrachtgever.
9. BraveBoys is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien Opdrachtgever in gebreke is gesteld, surseance van betaling heeft aangevraagd, een schuldsaneringsregeling heeft getroffen, in staat van faillissement verkeert of op andere wijze niet meer vrijelijk over diens vermogen kan beschikken.
10. In geval van ontbinding van de overeenkomst wegens één van de redenen genoemd in de leden 7, 8, en 9 van dit artikel, wordt al hetgeen Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook aan BraveBoys verschuldigd is per direct opeisbaar (clouddiensten, werkuren, WebBundel, producten). Eén en ander onverminderd het recht van BraveBoys op vergoeding van schade en eventuele kosten.
11. Indien BraveBoys de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.


Artikel 7
Overmacht
1. BraveBoys is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien BraveBoys daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan zijn schuld en die noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop BraveBoys geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor BraveBoys niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van BraveBoys of van derden daaronder begrepen. BraveBoys heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat BraveBoys zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. BraveBoys kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voor zover BraveBoys ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is BraveBoys gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 8
Voorschot; betaling en incassokosten
1. BraveBoys is gerechtigd voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht betaling van een voorschot te verlangen. Genoemd voorschot dient door Opdrachtgever terstond te worden voldaan en zal in beginsel worden verrekend met de laatste factuur. BraveBoys is nimmer rente verschuldigd aan Opdrachtgever over het bedrag van het voorschot.
2. BraveBoys is gerechtigd, tijdens uitvoering van de opdracht, van Opdrachtgever te verlangen dat deze (aanvullende) zekerheid stelt voor nakoming van diens financiële verplichtingen jegens BraveBoys. BraveBoys is gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten tot Opdrachtgever aan het verzoek tot zekerheidstelling heeft voldaan. Indien Opdrachtgever weigert aan bovengenoemd verzoek te voldoen, is BraveBoys gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Tevens is BraveBoys gerechtigd al hetgeen Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook verschuldigd is per direct op te eisen.
3. Tenzij anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door BraveBoys aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. BraveBoys is gerechtigd om periodiek te factureren.
4. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is deze na eenmalige aanmaning door BraveBoys van rechtswege in verzuim vanaf de eerste vervaldag tot op de dag van algehele voldoening. Opdrachtgever is wettelijke rente verschuldigd over de periode dat hij in verzuim is. Tevens komen alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke incassokosten (o.a. administratiekosten) voor rekening van Opdrachtgever.
5. BraveBoys heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. BraveBoys kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. BraveBoys kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
6. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan BraveBoys verschuldigde.
7. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.


Artikel 9
Aansprakelijkheid
1. BraveBoys is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade, ten gevolge van door BraveBoys uitgevoerde werkzaamheden, indien deze schade te wijten is aan het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid die Opdrachtgever redelijkerwijs bij de uitvoering van de overeenkomst van BraveBoys mocht verwachten.
2. BraveBoys is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat BraveBoys is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3. BraveBoys is nimmer aansprakelijk voor het verloren gaan van digitaal opgeslagen informatie van Opdrachtgever. Dit geldt voor alle door BraveBoys gehoste en geleverde diensten.
4. BraveBoys is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die is ontstaan als gevolg van programmatuur die erop gericht is schade toe te brengen, hieronder mede begrepen, maar niet beperkt tot computervirussen. BraveBoys is gerechtigd om indien nodig antivirus programmatuur te gebruiken om schade aan systemen te beperken en geïnfecteerde bestanden te verwijderen of isoleren.
5. Behoudens schade ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van BraveBoys is de totale aansprakelijkheid van BraveBoys wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief btw).
6. Opdrachtgever dient een vordering tot vergoeding van door hem geleden schade uiterlijk binnen zes maanden na het ontdekken van deze schade bij BraveBoys te hebben ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding komt te vervallen.
7. BraveBoys is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt in deze algemene voorwaarden mede begrepen fysieke of mentale schade, gevolgschade, schade, gederfde winst, gemiste besparingen en bedrijfsstagnatie.
8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden tevens voor door BraveBoys ingeschakelde derden.
9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of daarmee gelijkgestelde grove schuld van BraveBoys respectievelijk van door BraveBoys ingeschakelde derden.
10. BraveBoys dient in geval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met een redelijke termijn om alsnog zijn verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.
11. Aan een advies van BraveBoys, mondeling dan wel schriftelijk, kan een opdrachtgever in geen geval garanties of zekerheden ontlenen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. BraveBoys aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een gesteld ondeugdelijk advies.
12. Het ontwikkelen van software is een proces waarbij voortschrijdend inzicht een belangrijke rol speelt naast de input van opdrachtgever. In het ontwikkelproces is vrijwel altijd sprake van één of meerdere bugs, welke niet in alle gevallen als fout of storend worden ervaren. BraveBoys herstelt kritieke bugs die de werking van de software belemmeren kosteloos binnen een periode van 30 dagen na oplevering, uitsluitend indien er een vaste prijs én een door beide partijen schriftelijk goedgekeurde scope is overeengekomen. Wanneer er een Agile/Scrum werkwijze is overeengekomen zijn bugs of andere gebreken volledig voor rekening van opdrachtgever. BraveBoys aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid voor schade als gevolg van één of meerdere bugs in de ontwikkelde software.


Artikel 10
Vrijwaring
1. Opdrachtgever vrijwaart BraveBoys voor eventuele aanspraken van derden die, in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden waarvan de oorzaak niet aan BraveBoys toe te rekenen is.
2. Indien BraveBoys uitdien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden BraveBoys zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is BraveBoys, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van BraveBoys en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.


Artikel 11
Intellectuele eigendom
1. BraveBoys behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving ten aanzien van op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur, websites, software, databestanden, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes en overige geestesproducten evenals voorbereidend materiaal daarvan.
2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij de overeenkomst uitdrukkelijk worden toegekend. Genoemde gebruiksrechten zijn niet- exclusief, niet- overdraagbaar en gelden uitsluitend voor de duur van de overeenkomst.
3. Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit, is het Opdrachtgever niet toegestaan door BraveBoys verstrekte geestesproducten, één en ander in de ruimste zin des woords, zonder diens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming aan te passen, te verveelvoudigen, te openbaren, te exploiteren en/of op andere wijze ter kennis van derden te brengen.
4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende gevestigde intellectuele rechten uit de programmatuur, apparatuur, databestanden, websites, systemen/software en andere materialen te wijzigen of verwijderen.
5. BraveBoys is gerechtigd technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van ontwikkelde programmatuur, apparatuur, databestanden, websites, systemen/sftware of andere materialen in verband met een overeengekomen beperking met betrekking tot de inhoud of de duur van de door Opdrachtgever verkregen gebruiksrechten.
6. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de in lid 5 van dit artikel genoemde technische voorzieningen al dan niet met behulp van derden te omzeilen of verwijderen.
7. Overdracht van de in lid 1 van dit artikel bedoelde intellectuele rechten is alleen mogelijk indien BraveBoys en Opdrachtgever dit uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen.
8. Indien BraveBoys en Opdrachtgever overeenkomen dat de intellectuele rechten ten aanzien van specifiek voor Opdrachtgever ontwikkelde programmatuur, apparatuur, databestanden, websites of andere materialen over zullen gaan op Opdrachtgever, tast dit het recht van BraveBoys niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende algemene beginselen, onderdelen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken.
9. Ons bedrijf behoudt de volledige eigendom van alle bedrijfseigen software die aan klanten wordt geleverd, inclusief maar niet beperkt tot systemen voor Content Management (CMS), Customer Relationship Management (CRM), Werving, Gegevensbeheer, Analyse en Planning en Beheer. Klanten krijgen een licentie om deze software voor hun activiteiten te gebruiken, maar verwerven geen eigendomsrechten. In gevallen waarin een uniek product tot stand komt door een gezamenlijke inspanning, waarbij onze expertise en de specifieke kennis van de klant worden gecombineerd, kan er echter een overeenkomst van gezamenlijk eigendom worden gesloten. Dit mede-eigendom geldt uitsluitend voor nieuw ontwikkelde producten en dient door beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen te worden.


Artikel 12
Geheimhouding; privacy
1. Zowel BraveBoys als Opdrachtgever zijn, behoudens een wettelijke of maatschappelijke plicht tot openbaarmaking opgelegd door een daartoe bevoegd overheidsorgaan, gehouden tot geheimhouding van alle voor, tijdens en na het aangaan van de overeenkomst ontvangen vertrouwelijke informatie.
2. In deze algemene voorwaarden wordt onder vertrouwelijke informatie verstaan: informatie waarvan de vertrouwelijkheid door de wederpartij uitdrukkelijk is medegedeeld, informatie waarvan de vertrouwelijkheid voortvloeit uit diens aard en informatie waarvan de wederpartij op grond van feiten en/of omstandigheden redelijkerwijs moet begrijpen dat deze als vertrouwelijk moet worden aangemerkt.
3. Indien op BraveBoys een wettelijke of maatschappelijke plicht tot openbaarmaking rust is Opdrachtgever nimmer gerechtigd tot vergoeding van enige vorm van hierdoor ontstane schade, noch is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst op deze grond te ontbinden.
4. BraveBoys onthoudt zich van het inzien van e-mailberichten en/of andere bestanden en data van Opdrachtgever waartoe BraveBoys zich wegens uitvoering van de opdracht toegang kan verschaffen.
5. BraveBoys is gehouden de verplichtingen die voortvloeien uit dit artikel ook op te leggen aan eventueel, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst, ingeschakelde derden.
6. Het is opdrachtgever niet toegestaan om tijdens de uitvoering van en gedurende een periode van drie jaar na afronding van een opdracht of het uitbrengen van een offerte, medewerkers van BraveBoys te benaderen of voor een vast danwel tijdelijk dienstverband in dienst te nemen of voor enige wijze van samenwerking wat dat betreft bij of met opdrachtgever of bij aan opdrachtgever gelieerde ondernemingen. Bij overtreding van dit verbod verbeurt opdrachtgever een onmiddellijk en niet voor matiging vatbare boete van 25.000, - euro per overtreding.
7. Opdrachtgever heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien. Indien het door BraveBoys verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kan BraveBoys schriftelijk worden verzocht de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Wanneer wordt verzocht om persoonsgegevens te verwijderen en opdrachtnemer geeft hieraan (deels) gehoor, dan kan deze handeling niet ongedaan worden gemaakt. Er is geen back-up beschikbaar van verwijderde gegevens.
8. Opdrachtnemer heeft, wanneer persoonsgegevens in opdracht van opdrachtgever worden verwerkt, de zorgplicht om een verwerkersovereenkomst te sluiten. Opdrachtgever is in dat geval verwerkingsverantwoordelijke. Opdrachtnemer stelt daarom een verwerkersovereenkomst beschikbaar. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever om te controleren of deze verwerkingsverantwoordelijke is en opdrachtnemer opdracht geeft om als verwerker op te treden, en dus of er persoonsgegevens bij opdrachtnemer worden opgeslagen. Wanneer opdrachtgever verzuimt om een verwerkersovereenkomst met opdrachtnemer te sluiten, maar hiertoe wel verplicht is volgens privacywetgeving, dan is dit de verantwoordelijkheid van opdrachtgever.
9. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij op rechtmatige wijze persoonsgegevens verwerkt met behulp van de dienst(en) van opdrachtnemer. Opdrachtgever garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot het verwerken van persoonsgegevens niet onrechtmatig zijn en/of geen inbreuk maken op rechten van derden.


Artikel 13
Support & onderhoud
1. BraveBoys biedt Opdrachtgever, afhankelijk van het product, de mogelijkheid om onderhoud en support af te nemen (WebBundel en SLA).
2. Onderhoud en support geschiedt op basis van een periodiek voorschot en tegen nader overeen te komen voorwaarden.
3. Onderhoud omvat het ter beschikking stellen van security updates en het maandelijks maken van een Back-up. BraveBoys is in geen enkel geval aansprakelijk voor de Back-ups voor wat betreft doch niet beperkt tot het geheel dan wel deels verloren gaan van deze Back-ups.
4. Indien onderhoud een functionele verbetering inhoudt, is BraveBoys gerechtigd om extra kosten in rekening brengen ter compensatie van deze functionele verbetering.
5. Indien Opdrachtgever nieuwe updates weigert te installeren die door BraveBoys zijn aangeboden, kan BraveBoys gemaakte kosten voor eventuele gevolgen declareren bij Opdrachtgever.
Tevens behoudt BraveBoys het recht voor om deze Overeenkomst te beëindigen, dan wel deze overeenkomst aan deze weigering aan te passen.
6. Support omvat het geven van mondelinge (telefonische) adviezen met het gebruik en de werking van de producten. Op grond van dit voorschot is Opdrachtgever gerechtigd om telefonische adviezen van maximaal 30 (dertig) minuten per gesprek te voeren. Indien deze tijd wordt overschreden, zal het dan geldende uurtarief in rekening gebracht worden. Support is op basis van fair use en zal nimmer meer dan 4 (vier) uur per jaar bedragen. Bij overschrijding hiervan behoudt BraveBoys het recht voor om hier een extra vergoeding in rekening te brengen.
7. BraveBoys zal uitsluitend support verlenen op de meest recente updates van de Producten. BraveBoys is naar eigen inzicht gerechtigd Support te verstrekken op oudere versies, releases, etc. van Producten.
8. Opdrachtgever heeft geen recht op onderhoud en/of support indien dat niet schriftelijk met BraveBoys is overeengekomen.


Artikel 14
WebBundel
1. WebBundel: een alles-in-één abonnementsservice:
• Cloudhosting en domeinnamen: Inbegrepen in het abonnement zijn essentiële diensten zoals cloudhosting en het aanbieden van domeinnamen, waardoor een robuuste online aanwezigheid wordt gegarandeerd.
• Back-ups en cloudondersteuning: het pakket biedt betrouwbare back-upoplossingen en cloudondersteuning, waardoor de gegevensintegriteit en -continuïteit wordt gewaarborgd.
• Content CMS en Data CRM-toegang: abonnees krijgen toegang tot het contentmanagementsysteem (CMS) of CRM-tool.
• Inclusief kleinschalig onderhoud: Routinematige onderhoudstaken vallen binnen het abonnement, zodat de website up-to-date en functioneel blijft.
• Flexibele werktijden-add-on: Abonnees hebben de mogelijkheid om elke maand extra werkuren aan te schaffen tegen een gereduceerd tarief, de zogenaamde 'WebBundel-uren'. Deze uren kunnen gebruikt worden voor taken die zowel gepland als doorlopend zijn en relevant zijn voor het product. De omvang van de activiteiten die onder WebBundel-uren in aanmerking komen, wordt overzichtelijk weergegeven in het klantenpaneel. Het WebBundel-abonnementsmodel houdt zorgvuldig rekening met het aantal door abonnees gekochte uren. Deze aanpak is ontworpen om ervoor te zorgen dat taken met de grootst mogelijke efficiëntie en soepelheid worden uitgevoerd. Door het aantal beschikbare uren af te stemmen op de taakvereisten, optimaliseert het WebBundel-systeem de toewijzing van middelen en de dienstverlening, waardoor een tijdige en effectieve voltooiing van taken binnen het toegewezen tijdsbestek mogelijk wordt.
• Uitgebreide dekking: het abonnement van WebBundel omvat cloudservices, routineonderhoud en ontwikkelingsinspanningen, waardoor een samenhangende en naadloze digitale ervaring wordt gefaciliteerd.
• Service Level Agreement (SLA): Bij WebBundel is een standaard SLA 1(*) inbegrepen, die betrouwbare ondersteuning biedt van maandag tot en met vrijdag via telefoon, e-mail en app. (*) Tijdens werktijden (ma-vr) een vlotte support service.
• Gebruiksmonitoring: WebBundel beschikt over een monitoringsysteem voor uren die buiten de vastgestelde abonnementsovereenkomst worden gebruikt. Deze extra uren worden geregistreerd en gefactureerd tegen het vastgestelde WebBundel-uurtarief tijdens de volgende factureringscyclus of in de volgende abonnementsperiode.

2. WebBundel-abonnementsduur:
• Minimale abonnementsperiode: Elk WebBundel-abonnement heeft een minimale duur van één jaar (12 maanden), waardoor een duurzame en uitgebreide service-ervaring wordt gegarandeerd.
• Automatisch verlengingsproces: Om een ononderbroken service te bieden, is de WebBundel ontworpen om automatisch te verlengen tijdens de laatste twee maanden van de huidige abonnementsperiode. Deze functie zorgt voor een naadloze voortzetting van alle WebBundel-services zonder enige onderbreking.
• Bij tussentijdse opzegging van een lopend webbundelabonnement dient de abonnee schriftelijk op te zeggen. Vervolgens zal er een financiële en materiële verrekening plaatsvinden. Bij deze afrekening wordt rekening gehouden met de resterende looptijd van de bundel, de reeds geleverde diensten benut, en het gebruik van clouddiensten en domeinen. Op basis van deze factoren zal in de eindafrekening een passende aanpassing plaatsvinden.

3. Service Level Agreement:
• Klantgerichte aanpak: elke Service Level Agreement wordt op verzoek zorgvuldig opgesteld, zodat deze is afgestemd op de specifieke behoeften en voorkeuren van de Opdrachtgever. Deze gepersonaliseerde aanpak garandeert dat de SLA naadloos aansluit bij de doelstellingen en eisen van de Opdrachtgever voor websites, webshops en SaaS-softwareontwikkeling.
• Flexibiliteit en aanpassingsvermogen: het bedrijf erkent het unieke karakter van de eisen van elke Opdrachtgever en biedt de flexibiliteit om verschillende aspecten van de SLA, waaronder de beschikbaarheid van diensten, responstijden en onderhoudsschema's, aan te passen aan de individuele bedrijfsbehoeften.
• Consultatief proces: De ontwikkeling van de SLA is een collaboratief en consultatief proces, waarbij diepgaande gesprekken met de Opdrachtgever plaatsvinden om hun specifieke wensen en verwachtingen te begrijpen en te integreren.
• Uitgebreide dekking: Hoewel de SLA is afgestemd op de individuele behoeften van de Opdrachtgever, dekt hij uitvoerig belangrijke aspecten zoals prestatienormen, gegevensbeveiliging, klantenondersteuning en compensatiemechanismen, waardoor een robuust en betrouwbaar raamwerk voor de dienstverlening wordt gegarandeerd
• Voortdurende evaluatie en herziening: De SLA is niet statisch; het wordt voortdurend geëvalueerd en kan worden herzien om tegemoet te komen aan de veranderende behoeften van Opdrachtgevers of technologische vooruitgang, waardoor de voortdurende relevantie en effectiviteit ervan wordt gegarandeerd.
Transparante communicatie: Gedurende het hele proces van het opstellen en implementeren van de SLA wordt er duidelijke en transparante communicatie met de Opdrachtgever onderhouden, waardoor wederzijds begrip en overeenstemming over alle voorwaarden wordt gewaarborgd.


Artikel 15
Maatwerk
1. De ontwikkeling van maatwerk geschiedt volgens de volgende primaire fases:
a) Verkenning
b) Design
c) Development
d) Kwaliteit en nacontrole
e) Oplevering
f) Onderhoud en doorontwikkeling (WebBundel en SLA)
Indien Opdrachtgever de voornoemde fases niet wenst te volgen geschiedt dit geheel voor risico (en rekening) van Opdrachtgever.
2. Overschrijdingen van de aan de prijs ten grondslag liggende tarieven tot 10% worden geacht stilzwijgend te zijn geaccepteerd en behoeven niet als zodanig te worden vermeld aan en/of goedgekeurd door Opdrachtgever.
3. Indien de Producten in fasen en/of onderdelen worden afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.
4. In afwijking van het voorgaande zullen de Producten, indien Opdrachtgever daarvan voor het moment van acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, reeds gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.
5. Onder Fout(en) wordt verstaan het niet voldoen aan de door BraveBoys (schriftelijk) vastgestelde functionele specificaties en, ingeval van het ontwikkelen van maatwerk aan de uitdrukkelijk (schriftelijk) overeengekomen functionele specificaties.
6. Van een Fout is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond, kan worden gereproduceerd en verwijtbaar is aan BraveBoys.
7. Opdrachtgever is gehouden van mogelijke Fouten onverwijld melding aan BraveBoys te maken.
8. Ieder recht op herstel van Fouten vervalt indien de verstrekte Producten door Opdrachtgever in welke vorm of op welke wijze dan ook zijn gewijzigd.
9. Acceptatie van de Producten mag niet worden onthouden op andere gronden dan die, welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine Fouten die operationele of productieve ingebruikname van de Producten niet in de weg staan.
10. In het geval de opdracht om welke reden dan ook wordt beëindigd dan wel in het geval een opdracht niet wordt voortgezet, dan kan opdrachtgever BraveBoys verzoeken om de broncode van de ontwikkelde software aan haar ter beschikking te stellen in het kader van het door ontwikkelen van de software.
De broncode wordt door BraveBoys ter beschikking gesteld na betaling door opdrachtgever van de reële kosten gemoeid met de overdracht van de broncode en een afkoopsom die gelijk is aan 25% van de prijs van de betreffende opdracht (exclusief BTW). BraveBoys zal desgevraagd op voorhand een begroting afgeven van de reële kosten.


Artikel 16
Updates
We werken onze Algemene Voorwaarden bij om onze klanten beter van dienst te zijn en onze activiteiten te stroomlijnen. Deze updates zullen via verschillende kanalen aan onze klanten worden gecommuniceerd voor maximale transparantie en begrip. Klanten worden via e-mail op de hoogte gebracht van deze wijzigingen.

Het is de verantwoordelijkheid van elke klant om deze bijgewerkte algemene voorwaarden zorgvuldig door te nemen. Wij moedigen klanten aan om schriftelijk op de hoogte te stellen als er aspecten zijn van de bijgewerkte voorwaarden die zij in twijfel willen trekken, waar zij het niet mee eens zijn of waar zij verdere verduidelijking over wensen. Deze proactieve betrokkenheid is essentieel om wederzijds begrip en overeenstemming te garanderen over de voorwaarden voor onze voortdurende samenwerking.


Artikel 17
Toepasselijk recht
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij BraveBoys partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. In het geval van een geschil wordt uitgegaan van de juistheid van de logfiles en/of de (digitale) administratie van BraveBoys, tenzij de opdrachtgever het tegendeel bewijst.
3. De rechter in de vestigingsplaats van BraveBoys is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft BraveBoys het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
4. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


Terug naar home