Algemene voorwaarden

Dit zijn onze spelregels, lees ze altijd even goed door.


Artikel 1
Geldigheid van deze voorwaarden.


1-1Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Brave Boys, ook handelende onder de naam Equix, gevestigd te Harmelen, hierna te noemen Brave Boys, gesloten overeenkomsten. Voorts zijn deze voorwaarden van toepassing op alle door Brave Boys uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen, voor zover partijen niet uitdrukkelijk anders schriftelijk zijn overeengekomen.

1-2 Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Brave Boys voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

1-3 Bij strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, prevaleren deze algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1-4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij en indien voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

1-5 Indien op een overeenkomst tussen opdrachtgever en Brave Boys deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn verklaard, stemt opdrachtgever in met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op eventuele latere overeenkomsten, tenzij later schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 2
Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.


2-1 Brave Boys aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

2-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Brave Boys onverlet. De algemene voorwaarden van Brave Boys prevaleren.

2-3 Algemene voorwaarden worden slechts door Brave Boys aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 3
Aanbiedingen.


3-1 Alle overige aanbiedingen en / of offertes c.q. prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uit de offerte uit- drukkelijk anders blijkt. Alle offertes zijn geldig tot 30 dagen na dagtekening. Indien binnen 30 dagen na dagtekening van de offerte een overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Brave Boys gerechtigd het aanbod in te trekken, dan wel de aangeboden prijzen en andere condities te wijzigen.

3-2 Toezending van offertes, prijsopgaven en/of (andere) documentatie verplicht Brave Boys niet tot acceptatie van de opdracht.

3-3 Aanvullingen en / of afwijkingen van onderhavige voorwaarden dienen telkenmale uitdrukkelijk schriftelijk te zijn overeengekomen en hebben uitsluitend rechtsgeldigheid voor de toepasselijke overeenkomst. Dergelijk aanvullingen en / of afwijkingen zijn niet van toepassing op andere overeenkomsten.

Artikel 4
Overeenkomst.


4-1 De overeenkomst tot het verrichten van diensten wordt eerst bindend voor Brave Boys door zijn schriftelijke bevestiging. Elke met Brave Boys aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Brave Boys zo nodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Brave Boys zich zal wenden tot bureau Van der Meer & Philipsen te Alkmaar.

4-2 Brave Boys behoudt zich het recht een opdracht te weigeren indien deze naar het oordeel van Brave Boys in strijd is met de openbare orde, veiligheid of goede zeden, dan wel schade, gevaar of hinder (kan) veroorzaken, dan wel om andere redenen ongewenst is.

4-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, aanwijzingen enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Brave Boys bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

4-4 Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat het door Brave Boys gemaakte werk en dergelijke noch wordt gekopieerd, noch aan derden ter hand wordt gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.

Artikel 5
Prijzen.


5-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen exclusief omzetbelasting. Brave Boys heeft het recht om de prijzen aan te passen en is verplicht de opdrachtgever hiervan op de hoogte te stellen.

5-2 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.

5-3 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactieprijs zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsfluctuatie het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of voorvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de wet.

Artikel 6
Afspraken.


Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Brave Boys binden de laatste niet, voor zover ze door hem niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 7
Omvang van de opdracht.


7-1 Een complete opdracht omvat de volgende werkzaamheden van Brave Boys:
a. het instellen van een vooronderzoek en / of het maken van een voorontwerp of een voorlopig rapport;
b. het maken van een definitief ontwerp of rapport;
c. de voorbereiding van de uitvoering;
d. de uitvoering van de opdracht.

7-2 Een opdracht kan echter ook bestaan uit het adviseren van de opdrachtgever of uit slechts een of meerdere onderdelen uit voorgaand lid.

Artikel 8
Intellectuele eigendomsrechten.


8-1 De intellectuele eigendomsrechten op alle door Brave Boys verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, technische schematische plannen, systeem-pageflows en modellen worden uitdrukkelijk door Brave Boys voorbehouden. Deze zaken blijven onvervreemdbaar eigendom van Brave Boys en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brave Boys niet worden gekopieerd, openbaar gemaakt, vermenigvuldigd of aan derden ter beschikking worden gesteld danwel op enigerlei andere wijze te worden gebruikt.

8-2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, technische schematische plannen, systeem-pageflows en modellen blijven onvervreemdbaar eigendom van Brave Boys en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.

8-3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 7.500,00, onverminderd het recht van Brave Boys om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 9
Uitstel van de opdracht.


9-1 Brave Boys heeft het recht om de uitvoering van de overeenkomst uit te stellen indien opdrachtgever niet, niet-geheel of niet-tijdig aan zijn verplichtingen voldoet.

9-2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is bij uitstel van het werk of een gedeelte daarvan de opdrachtgever een zodanig gedeelte van de factuur verschuldigd als met de stand van de werkzaamheden van Brave Boys overeenkomt, vermeerderd met de kosten die voor Brave Boys voortvloeien uit eventueel reeds ter zake van de opdracht met derden aangegane overeenkomsten.

9-3 Zodra het werk later voortgang vindt, is Brave Boys bevoegd de extra werkzaamheden, welke voor Brave Boys voortvloeien uit de onderbreking van zijn werkzaamheden, aan de opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 10
Duur van de overeenkomst.


De overeenkomst wordt aangegaan voor de minimale periode van 12 maanden en wordt steeds stilzwijgend na afloop met een zelfde periode verlengd, gerekend vanaf de datum, die in de overeenkomst is vermeld, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een bepaalde tijd zijn overeengekomen. Indien de opdrachtgever de overeenkomst wilt ontbinden binnen de geldende termijn, zal Brave Boys het volledige termijn aan de opdrachtgever in rekening brengen plus 6 maanden van de overeengekomen kosten voor gebruik van deze diensten en services. De duur van de overeenkomst is van toepassing op een doorlopende samenwerkingen middels een contract, speciale licenties van software, fonts en fotomaterialen, aangekochte domeinen en cloud/hosting producten/diensten, periodiek onderhoud zoals content en beeldbewerking, marketing en social media diensten, en het gebruik van online applicaties en apps.

Artikel 11
Tussentijdse beëindiging en ontbinding.


11-1 Iedere partij heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen voordat de opdragen werkzaamheden en diensten zijn voltooid of opgeleverd of voordat de overeengekomen looptijd van de overeenkomst is beëindigd. Beëindiging is eveneens mogelijk indien de andere partij na daartoe door de beëindigende partij schriftelijk in gebreke is gesteld, binnen een bij die ingebrekestelling gestelde redelijke termijn nalatig blijft om zijn verplichtingen na de komen of om de gevolgen van zijn handelen of nalaten in strijd met de overeenkomst weg te nemen, of indien die andere partij surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

11-2 De in lid 1 van dit artikel bedoelde tussentijdse beëindiging heeft geen terugwerkende kracht, doch heeft als gevolg dat beide partijen na het tijdstip, waarop de andere partij de mededeling van beëindiging ontvangt, niet langer verplicht is om de overeenkomst na te komen.

11-3 Betalingsverplichtingen, welke betrekking hebben op reeds verrichte werkzaamheden, geleverde diensten en / of tijdvakken welke geheel of gedeeltelijk vallen voor het tijdstip van beëindiging, blijven evenwel in zoverre in stand dat onmiddellijk verrekening dient te volgen. Bij beëindiging van de samenwerking op verzoek van de opdrachtgever, dient deze de afgesproken kosten van de overeengekomen diensten te voldoen van een periode van 6 maanden, ingaande de eerstvolgende maand na schriftelijk verzoek te hebben ontvangen van opzegging.

11-4 Onverminderd de aanspraken, welke partijen ingevolge de gesloten overeenkomst en / of onderhavige voorwaarden jegens elkander geldend kunnen maken, zal Brave Boys de opdrachtgever bij het einde van de overeenkomst door opzegging of ontbinding zodanige gegevens verschaffen als de opdrachtgever in redelijkheid kan verlangen teneinde met behoud van de continuïteit, de werkzaamheden, die onderwerp van de overeenkomst zijn eventueel door een ander kan verrichten.

Artikel 12
Aansprakelijkheid.


12-1 De opdrachtgever vrijwaart Brave Boys voor alle aanspraken van derden terzake van inbreuken op hun octrooi-, merk- of auteursrecht, onrechtmatige daad of wanprestatie, voortvloeiende uit de door de wederpartij opgedragen werkzaamheden.

12-2 Brave Boys is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor de schade die deze lijdt als rechtstreeks gevolg van tekortkomingen door Brave Boys of door personen in zijn dienst bij de vervulling van de opdracht begaan, indien en voor zover deze tekortkomingen onder normale omstandigheden, bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van vakuitoefening vermeden hadden kunnen worden, één en ander behoudens de in de volgende leden van dit artikel omschreven beperkingen.

12-3 Brave Boys is voor tekortkomingen van personen in zijn dienst niet aansprakelijk indien hij aannemelijk maakt dat hij de tekortkomingen bij normale oplettendheid zijnerzijds niet heeft kunnen voorkomen of ontdekken.

12-4 Brave Boys is slechts aansprakelijk voor het werk dat door hemzelf of onder zijn verantwoordelijkheid is ontworpen en voor zover het onder zijn directie is uitgevoerd.

12-5 Bij de vaststelling van het door Impression als schade vergoeding te betalen bedrag zal rekening moeten worden gehouden met het meer of minder ernstige karakter van de tekortkoming waarvan de schade het gevolg is, in die zin dat dit bedrag verhoudingsgewijs lager wordt naarmate de tekortkoming minder ernstig is.

12-6 Bij het bepalen van het karakter van de tekortkomingen worden de gevolgen van de tekortkomingen slechts in zoverre in aanmerking genomen als Brave Boys deze in redelijkheid had moeten voorzien.

12-7 De totaal door Brave Boys te vergoeden schade is beperkt tot het bedrag van het hem voor zijn diensten ten behoeve van dat werk toekomende honorarium, dan wel tot maximaal de verzekerde waarde van de aansprakelijkheidsverzekering.

12-8 Indien de opdracht meer dan een object betreft, gekit als werk in de evenbedoelde zin het object waaraan de schade optreedt.

Artikel 13
Honorering.


De honorering zal geschieden overeenkomstig het binnen het bedrijf van Brave Boys geldende tarief, vermeerderd met kosten gemaakt door derden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien na de overeenkomst de kosten van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de overeenkomst te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Bestaat een opdracht uit verschillende onderdelen (werken) dan wordt het honoraria voor elk van dat onderdeel afzonderlijk berekend volgens deze regeling, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14
Verplichtingen van de opdrachtgever.


De opdrachtgever dient zich te onthouden van handelingen die het Brave Boys onmogelijk maakt zijn opdracht uit te voeren, tevens verplicht opdrachtgever zich om Brave Boys alle gegevens en inlichtingen te verstrekken die nodig zijn voor de uitvoering van diens opdracht. Indien de opdrachtgever de bijstand van andere adviseurs wenst in te roepen, geschiedt zulks niet dan na raadpleging van Brave Boys.

Artikel 15
Persoonsgegevens.


Brave Boys respecteert en beschermt de privacy van zijn opdrachtgevers. Brave Boys beperkt zich tot registratie van die gegevens, die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestelling en de communicatie met de opdrachtgever. Brave Boys verstrekt in geen geval persoonsgegevens aan derden. De door opdrachtgever verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Tenzij de opdrachtgever aangeeft daarop geen prijs te stellen, zal Brave Boys de gegevens gebruiken om zijn producten en diensten beter af te stemmen op de wensen van zijn opdrachtgevers.

Artikel 16
Uitbesteding werk aan derden.


Indien Brave Boys een opdracht krijgt te vervullen, die ook werkzaamheden op een ander dan zijn eigen vakgebied met zich meebrengen, kan Brave Boys van de opdrachtgever verlangen dat een deskundige voor dat vakgebied wordt ingeschakeld. Voordat hiertoe wordt overgegaan dient met de opdrachtgever te worden overeengekomen volgens welke regeling de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan de opdrachtgever in rekening zullen worden gebracht.

Artikel 17
Meer- en minderwerk.


17-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

17-2 De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijziging op te dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is opgedragen zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken van de opdrachtgever op de uitvoering, respectievelijk van Brave Boys op de verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen.

17-3 Door Brave Boys te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 18
Annuleren.


18-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de order weigert af te nemen, is hij verplicht de door Impression reeds gemaakte kosten, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij voorts jegens Brave Boys gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Brave Boys als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever vrijwaart Brave Boys tegen vorderingen van derden als gevolg de annulering van de opdracht en / of weigering van de order.

18-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Brave Boys zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 19
Reclame.


19-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering c.q. oplevering van zijn diensten deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Brave Boys terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.

19-2 Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van levering c.q. oplevering Brave Boys schriftelijk per aangetekend schrijven wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

19-3 Brave Boys dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

19-4 Indien de reclame naar het oordeel van Brave Boys juist is, zal Brave Boys hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand, zulks ter beoordeling van Brave Boys.

19-5 Met betrekking tot door Brave Boys in opdracht uitgevoerde research is in beginsel geen reclame mogelijk.

Artikel 20
Oplevering.


20-1 Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Brave Boys dit de opdrachtgever schriftelijk heeft medegedeeld, dan wel na verloop van 8 dagen nadat Brave Boys schriftelijk aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is, en de opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen of de opdrachtgever het aangelegde en / of uitgevoerde werk in gebruik heeft genomen.

20-2 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt, welke Brave Boys niet kan worden aangerekend, zoals meerwerk, onwerkbaar weer, epidemie / pandemie, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden, zoals in het artikel “Overmacht” genoemd.

Artikel 21
Wijziging van de opdracht.


21-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

21-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Brave Boys ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

21-3 Aangebrachte wijzigingen en / of aanvullingen kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd danwel voltooiing van de uitvoering door Brave Boys wordt overschreden, hetgeen door de opdrachtgever wordt aanvaard.

Artikel 22
Wanprestatie en ontbinding.


22-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Brave Boys ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

22-2 Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:
a. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. Brave Boys heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
b. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
c. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.
d. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.

22-3 Brave Boys is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door Brave Boys reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Brave Boys op vergoeding van kosten, schade en interesten.

Artikel 23
Overmacht.


23-1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, epidemie / pandemie, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar hier te lande, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Impression of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Brave Boys, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Brave Boys, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Brave Boys overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot het verrichten van diensten, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

23-2 Brave Boys is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling, de overeenkomst tot uitvoering van diensten te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 24
Garantie.


24-1 Garantie op de door Brave Boys geleverde en/of door hem uitgevoerde werken wordt slechts verleend, indien en voor zover schriftelijk overeengekomen en/of schriftelijk door Brave Boys gegeven.

24-2 De garantie vervalt indien:
a. er zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming door Brave Boys nabewerkingen, wijzigingen of reparaties door de opdrachtgever en/of derden niet ingeschakeld door Brave Boys zijn uitgevoerd;
b. het geleverde door de opdrachtgever is gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het bestemd is;
c. het geleverde niet goed en op de gebruikelijke wijze is onderhouden;
d. het geleverde onoordeelkundig of niet conform de bestemming is gebruikt;
e. de opdrachtgever in gebreke blijft met de voldoening van enige verplichting jegens Brave Boys.

Artikel 25
Geheimhouding.


Brave Boys is verplicht tot geheimhouding van alle gegevens en stukken die betrekking hebben op de opdracht en die redelijkerwijs als geheim zijn te beschouwen. Zolang de opdrachtgever een rapport van Brave Boys niet openbaar heeft gemaakt is het Brave Boys niet geoorloofd er door publicatie anderszins bekendheid aan te geven, tenzij de opdrachtgever hiertoe toestemming verleend.

Artikel 26
Betaling.


26-1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 30 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

26-2 Klachten of bezwaren over de factuur(en) c.q. werkzaamheden dienen binnen 8 dagen na factuur- datum schriftelijk bij Brave Boys te worden ingediend.

26-3 Klachten of bezwaren over de factuur(en) c.q. werkzaamheden schorten de betalingsverplichting niet op.

26-4 Brave Boys is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 5,00% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van de vervaltermijn van de factuurdatum.

26-5 Brave Boys is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van (proces)advocaat, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

26-6 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk, dan wel, indien dit rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens voorden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.

Artikel 27
Toepasselijk recht.


Op alle door Brave Boys gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht. Het ‘Weens Koopverdrag” wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 28
Geschillen.


Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Brave Boys, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Artikel 29
Wijziging van de voorwaarden.


Brave Boys is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen, De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Brave Boys zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever kenbaar maken. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem/haar de wijziging is medegedeeld.

Contact

Vertel ons over jouw plannen tijdens een kop koffie.

We hebben vast een oplossing..